prim. dr. sc. Maksim Valenčić, dr. med.

Specijalist urologije
Rijeka

Studij medicine završio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1971. godine, a specijalizaciju iz urologije 1981. u Hannoveru, SR Njemačka. Po povratku u domovinu radio je na Klinici za kirurgiju KBC-a Rijeka. Od 1990. – 1992. bio je ravnatelj KBC-a Rijeka. Od 1992. stalno je zaposlen na današnjoj Klinici za urologiju KBC-a Rijeka gdje je bio predstojnik od 2010. do umirovljenja 2013. godine. 1993. dodijeljen mu je naziv primarijusa. Težišta rada su mu endourologija i transplantacija bubrega. Član je Hrvatskoga i Europskoga urološkoga društva. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova kao i dva patenta. Dr. Valenčić obranio je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci magistarski rad, a 2009. doktorsku dizertaciju. U zvanje naslovnog docenta na Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci izabran je 2010. godine.

Vezane djelatnosti