doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med.

SPECIJALIST NEUROLOGIJE, SUBSPECIJALIST CEREBROVASKULARNE NEUROLOGIJE

  • Rijeka

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1988. Od 2002. godine specijalist je neurologije te od 2017. godine uži specijalist iz cerebrovaskularnih bolesti. 

Kao  liječnik nakon završenog pripravničkog staža radila je pri Stanici za hitnu medicinsku pomoć u Rijeci te od 1991. do 2003. godine kao liječnik u HV  – 118. brigada potom 9. gardijska brigada Gospić.

2003. zaposlena pri Klinici za neurologiju KBC Rijeka. Od 2018. godine pročelnica je Poliklinike i dijagnostike Klinike za neurologiju KBC Rijeka. 

Više od 2 desetljeća osim cerebrovaskularnih bolesti predmet njenog najužeg stručnog i znanstvenog rada je karotidna bolest te primjena doplera u neurologiji.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1995. stekla naslov magistra znanosti obranom rada  na temu „HLA i multipla skleroza u Gorskom Kotaru“ te  2013. godine  obranom doktorske disertacije „Prognostički značaj određivanja monocitnog kemotaksijskog proteina – 1 i interleukina – 18 u bolesnika sa stenozom karotidnih arterija“  stekla zvanje doktora znanosti.

2016. imenovana stalnim sudskim vještakom  iz područja neurologije.

2014. imenovana u znanstveno zvanje kao znanstveni suradnik.

2019. izabrana u znanstveno zvanje docenta pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. Sudjeluje  u nastavi pri Katedri za neurologiju, Studiju medicine na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku te Poslijediplomskom studiju Katedre za obiteljsku medicinu  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim simpozijima, kongresima i tečajevima kao predavač. U svrhu znanstvenog i stručnog usavršavanja  boravila u Njemačkoj, München, Berlin  te USA – Fort Leawenvorth, KS i Houston, TX. Članica je Hrvatskog neurološkog društva, Hrvatskog društva za neurovaskualrne poremećaje, Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenjitelja, Europskog društva za moždani udar te Europskog neurosonološkog društva.