Pravila Specijalne bolnice Medico o zaštiti osobnih podataka

1. Na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke?

Vaše kontakt podatke prikupljamo isključivo na temelju Vašeg upisa osobnih podataka u pisane obrasce u Specijalnoj bolnici Medico ili putem Kontakt obrasca na našim internetskim stranicama www.medico.hr. U trenutku upisa podataka pružena Vam je obavijest da upisom dajete suglasnost Specijalnoj bolnici Medico da obrađuje Vaše osobne podatke. Informacije o Vašim drugim pravima  nalaze se u nastavku ovog teksta. Druge osobne podatke, poput podataka o vašem zdravstvenom stanju, prikupljamo putem nalaza koje nam vi dostavljate ili izravno medicinskim pregledom.

2. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?  

a) Vaše osnovne osobne podatke (ime i prezime, mjesto prebivališta, OIB) i podatke za komunikaciju (adresu, e-mail adresu, telefon).

b) Osobne podatke koji se odnose na zdravlje (medicinsku dokumentaciju).

c) Podatke potrebne za plaćanje naših usluga (kontakt podaci, broj tekućeg računa)

3. Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo:

a) ako ste nam dali suglasnost za to (suglasnost možete u svakom trenutku opozvati, osim ako se radi o podacima koje smo po zakonu dužni čuvati);

b) ako je to nužno za sklapanje/izvršavanje ugovora u kojemu ste Vi stranka;

c) ako je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza Specijalne bolnice Medico;

d) ako smo to po zakonu obvezni (npr. izdavanje računa; odgovaranje na prigovor i sl.)

f) obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Specijalne bolnice Medico ili ispitanika.

4. Kome se možete obratiti radi pitanja o zaštiti osobnih podataka i povlačenja privole?

Obratiti se možete našem službeniku za zaštitu podataka na e-mail adersu: medico@medico.hr ili na broj telefona 051 565 163. Voditelj obrade je Specijalna bolnica Medico.

5. Na koji način se provodi obrada i koja je svrha obrade Vaših osobnih podataka?

Obrada Vaših osobnih podataka provodi se na zakonit, pošten i transparentan način, a osobni podaci su prikupljeni u svrhu izvršavanja djelatnosti Specijalne bolnice Medico, pružanja informacija o Vašem zdravstvenom stanju, pravima pacijenata ili o ponudama i pogodnostima Specijalne bolnice Medico. Svrha je također i provođenje rezervacije, odgovor na Vaša pitanja, unaprjeđenje iskustva posjete naših internetskih stranica, unaprjeđenje usluga, marketinške kampanje i sl.

6. Koji su rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka?

Podatke koje čuvamo na temelju privole čuvamo trajno, odnosno dok god takvu privolu ne povučete. U svakom trenutku imate pravo obavijestiti nas da povlačite privolu za obradu osobnih podatka koju ste nam dali. Uz povlačenje privole možete zatražiti i brisanje Vaših osobnih podataka te druga prava prema Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Dio osobnih podataka dužni smo čuvati prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Tako smo dužni čuvati podatke važne za izdavanje računa, vaše medicinske kartone i druge podatke na koje nas zakon obvezuje. U svakom trenutku imate pravo na obavijest zašto određeni podatak ne možemo izbrisati. Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s Vama.

7. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

U razdoblju prilagodbe koji nam je ostavljen od trenutka donošenja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka do trenutka kada se ona počinje primjenjivati poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo sve osobne podatke koji se nalaze u našim bazama zaštitili od gubitka i neovlaštenog pristupa. Sve naše suradne ustanove ugovorom su se obvezale na zaštitu osobnih podataka naših korisnika. Također svaki  zaposlenik Specijalne bolnice Medico obvezao se da sve osobne podatke čuva kao poslovnu tajnu.

8. Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

Vaše kontakt podatke naš odjel prijema koristi kako bismo Vam odgovorili na upite ili Vam poslali obavijesti o terminu, pregledima ili novim ponudama koje za vas imamo. Isti podaci koriste se i kod unosa pacijenta.

Vaše medicinske podatke obrađuju naši liječnici i drugo medicinsko osoblje u svrhu liječenja.

Podatke koji su prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost potrebni za izdavanje računa obrađuje naše računovodstvo.

Vaše osobne podatke uz prethodnu obavijest možemo slati i suradnim ustanovama koje obavljaju zdravstvene preglede za koje mi nemamo tehničke uvjete. Sve naše suradne ustanove obvezale su se štiti Vaše osobne podatke.

9. Koja su Vaša prava vezna uz obradu osobnih podataka?

a) Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li osobni podaci koji se odnose na  Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima kojima su osobni podaci otkriveni i razdoblju čuvanja.

b) Pravo na ispravak: imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose.

c) Pravo na brisanje: imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a isti će biti obrisani ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti, odnosno, ako uvjeti nisu ispunjeni dobiti ćete obavijest zašto se podaci ne mogu brisati.

d) Pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom Uredbom u zaštiti osobnih podataka u članku 18.

e) Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade obrade ako se radi o podaci nad kojim se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.

f) Pravo na prigovor: Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Prigovor se podnosi putem maila na medico@medico.hr s naznakom “Prigovor na obradu osobnih podataka”.

g) Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na Vas utječu.