mr. sc. Davor Petranović, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE

  • Rijeka

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci diplomirao je 1986. godine. Po obavljenom pripravničkom stažu te položenom stručnom ispitu, zaposlio se je u Stanici za hitnu medicinsku pomoć Rijeka, gdje je radio od 1988. do 1992. godine. U KBC-u Rijeka, 1992. godine dobio je specijalizaciju iz radiologije, a specijalistički ispit položio je 1996. godine. Od tada, kao specijalist radiolog radi na Kliničkom zavodu za radiologiju KBC Rijeka. Posebni interesi u struci su mu CT i MR dijagnostika područja glave i vrata, kao i UTZ te interventna radiologija u tom području. 1988. godine upisao je postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer “Otorinolaringologija i maksilofacijalna kirurgija”, a znanstvenu titulu magistra znanosti stekao je 1999. godine. Od 2001. godine asistent je na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC-a Rijeka. 2006. godine stekao je stručno nastavno zvanje višeg predavača na istoj katedri. Stručno se je usavršavao iz područja kompjutorizirane tomografije i magnetske rezonancije u Zagrebu, Pecsu, Grazu i Kaposvaru. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova te sudionik brojnih kongresa i stručnih tečajeva u zemlji i inozemstvu. Član je hrvatskog i europskog udruženja radiologa.