Natalija Vuletić, dr. med.

SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2012. godine. Nakon završenog pripravničkog staža i stečenih kompetencija u Kliničkom bolničkom centru Rijeka uspješno je položila stručni ispit.  Godine 2013. započela je specijalizaciju iz Ginekologije i opstetricije, a zvanje specijaliste Ginekologije i opstetricije stekla je 2020. godine. Od 2014. do 2023. godine bila je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Rijeci na mjestu asistenta na Katedri za ginekologiju i opstetriciju.  Godine 2018. prihvaća ponudu na mjesto predavača na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci na Katedri za primaljstvo gdje predaje i danas.

Godine 2019. završila je Poslijediplomski specijalistički studij – Ginekologija i opstetricija pri Medicinskom fakultetu u Rijeci, a trenutno je u završnoj fazi studiranja na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina.

U aspektu stručnog usavršavanja iz područja ginekologije i opstetricije, aktivno je i pasivno sudjelovala na brojnim domaćim i stranim tečajevima i kongresima. Autorica je i koautorica nekoliko znanstvenih radova. Član je HLK, HLZ te Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu.

Uže područje interesa joj je perinatologija te estetska ginekologija. Aktivno se služi engleskim, ukrajinskim i ruskim jezicima.  Timu Medico pridružuje se 2023. godine.